C - kullen 2024

2024-04-10 Föddes 7 små underverk! 3 Tikar och 4 hanar. Intresselistan ser för närvarande full ut men välkommen att skriva i fall att det blir ett avhopp eller för att ställa dig på listan till kommande kullar.

——————————-

East Fortress Body Guard AS54977/2019

HD A/A

ED 0/0

DM N/N Free

MDR1 N/N Free

74 cm

Ca 50 kg

e: Goldgin Imboy

u. Monsher Virsal Toyota
 

Body är en 4 år gammal stor hane med härlig energi, social, framåt, nyfiken, oerhört snäll och stabil som individ. Väldigt kärleksfull och vill gärna vara nära och mysa. Stort föremålsintresse. Har testat på bitarbete där han visade på lovande beteenden. Stora drifter.

Bor på gård med hästar, får och ett helt gäng labradorer som han fungerar väldigt bra med, fungerar utmärkt också med barn.

Han är en fullt frisk hund med utmärkta höft- och armbågsleder.

Body har sedan tidigare en kull (ca 1 år gamla nu) som blev ett gäng med mycket trevliga individer som precis börjat visat framtassarna på tränings- och tävlingsplanen. Två av dessa avkommor har också som mål att verka inom tjänstearbete, en som väktarhund och en som räddningshund där de visar på lovande beteenden.


Goldaward Clementina AS18913/2019

HD A/A

ED 0/0

64 cm

33 kg

Fullt frisk och med utmärkta höft- och armbågsleder.

e: Sharli

u: Petti

Maya som hon kallas är en 5 år gammal medelstor tik som är av en sportigare modell som märks genom hennes slankare kropp. Det medför att hon är väldigt smidig och snabb som en vessla när hon sätter fart. Maya har ett stort föremålsintresse och har även visat sig ha ett utpräglat naturligt anlag för vallning.

Maya levde tidigare med flera andra hundar och katter utan bekymmer, hon fungerar mycket bra med barn och är i vardagen en väldigt lätt hund att hantera. Hon följer med på alla sorters aktiviteter med gott mod och det hon älskar mest är att få dra och springa fort.

Detta blir Mayas första kull.


I denna kull förväntar vi oss valpar som är lämpliga till utställning, sport och tjänst och ser gärna att valparna får arbeta i någon form i sina kommande hem.

Valparna levereras med stamtavla från SKK/FCI och vi kan också ordna vad som behövs för export till annat land.

Valparna kommer självklart att levereras vaccinerade, chipmärkta och avmaskade och med en god grund att stå på vad gäller social- och miljöträning samt foderstat och stabilt underlag i deras vistelsemiljö för att minimera risken för att de halkar runt och skadar lederna - något många inte tänker på.

När valparna åker till sina nya ägare får var och en med sig ett valppaket med mat som de är vana vid, halsband+koppel, leksak och filt. Dessutom medföljer ett detaljerat dokument med viktiga saker att tänka på under valpens uppväxt som är avgörande för rasen.

Vid en ålder av ca 7 veckor kommer valparna också att genomgå mentalbeskrivning-valp hos auktoriserad beskrivare från svenska brukshundsklubben.

Transport kan i vissa fall ordnas vid förfrågan och mot transportkostnader.

Välkomna med intresseförfrågan.

—————-

English:

This weekend we went to southern Sweden for mating, we have high hopes for this litter and are keeping our fingers crossed to be able to announce a confirmed pregnancy in a few weeks when it's time for the ultrasound 🥰🙏🏻

East Fortress Body Guard AS54977/2019

HD A/A

ED 0/0

DM N/A Free

MDR1 N/N Free

74 cm

About 50 kg

e: Goldgin Imboy

u. Monsher Virsal Toyota


Body is a 4-year-old big, strong boned male with great energy, social, forward, curious, extremely kind and stable. Very loving and likes to be close and cuddle. Great toy-interest. Has tested on bit work where he showed promising behaviour. Big drives and has also been shown to have a distinct natural aptitude for herding.

Lives on a farm with horses, sheep and a whole bunch of labradors that he works very well with, works great with children too.

He is a perfectly healthy dog ​​with excellent hip and elbow joints.

Body already has a litter (about 1 year old now) which became a bunch of very nice individuals who have just started to show on the training and competition field. Two of these offspring also aim to work in service work, one as a guard dog and one as a rescue dog where they show promising behaviour.


Goldaward Clementina AS18913/2019

HD A/A

ED 0/0

64 cm

33 kg

Fully healthy and with excellent hip and elbow joints.

e: Sharli

u: Petty


Maya as she is called is a 5 year old medium size bitch who is of a sportier model which is noticeable by her slimmer body. This means that she is very agile and fast as a weasel. Maya has a great interest in toys and has also been shown to have a distinct natural aptitude for herding.

Maya previously lived with several other dogs and cats without problems, she works very well with children and is a very easy dog ​​to handle in everyday life. She joins all kinds of activities with good courage and what she loves most is being able to pull and run fast.

This will be Maya's first litter.


In this litter, we expect puppies that are suitable for exhibition, sport and service and would prefer the puppies to work in some form in their future homes but we will assess every home and puppy for the best chances of a perfect match.

The puppies are delivered with a pedigree from SKK/FCI and we can also arrange what is needed for export to another country.

The puppies will of course be delivered vaccinated, chip-marked and dewormed. They will have a good foundation when leaving us in terms of social and environmental training as well as good quality food and stable ground in their living environment to minimize the risk of them slipping around and damaging their joints - which is something many do not think about.

When leaving us the puppies new owners will receive a puppy package with some food that they are used to, collar+leash, toy and blanket. Furthermore they will receive a detailed document with things to think about during the upbringing that's crucial for the breed.

At the age of about 7 weeks, the puppies will also undergo mental description-puppy by an authorized describer from the Swedish working dog club.

Transport can in some cases be arranged upon request and against transport costs.

Kennel located in Sweden 🇸🇪

Welcome with your requests 😁

Skapa din hemsida gratis!